نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی،نشریه 507،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی،نشریه 1-504،ناشر:سازمان برنامه وبودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی،نشریه 1-503،ناشر:سازمان برنامه وبودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی،نشریه 1-502،ناشر:سازمان برنامه وبودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی،نشریه 1-501،ناشر:سازمان برنامه وبودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی،نشریه 491،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقالسیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع در پست های فشار قوی)،نشریه 468،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو،نشریه 1-465،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ثبات وقایع و خطا در پست های فشار قوی،نشریه 464،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین در پست فشار قوی،نشریه 1-459،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مشخصات فنی عمومی در پست فشار قوی،نشریه 458،ناشر:سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترکیب بار گذاری نیروها بر سازه های پست فشار قوی،نشریه 457،ناشر:سازمان برنامه و بودجه