مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برج های خطوط انتقال نیرو ،نشریه 431،ناشر :سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست های فشار قوی،نشریه 1-432،ناشر :سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال انتخاب محل پست،نشریه 430ناشر :سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست های فشار قوی (جلد اول)،نشریه 1-429،ناشر :سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی (جلد اول)،نشریه 1-428،ناشر :سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو(جلد اول)،نشریه 1-427،ناشر :سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی پست ها،خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو(جلد اول)،نشریه 1-426،ناشر:سازمان برنامه و بودجه